Aktualności

Nowa ustawa Nachweisgesetz i obowiązki dla pracodawców z niej wynikające

Nowa regulacja i jej kontekst

Od 01. 08. 2022 nowa ustawa Nachweisgesetz będzie miała zastosowanie zarówno do starych, jak i nowych stosunków pracy. Kontekstem jest dyrektywa UE w sprawie przejrzystości i warunków pracy w Unii Europejskiej. Zmiany te mają wpływ, poza ustawą Nachweisgesetz, również na inne przepisy prawa pracy, zgodnie z którymi umowy o pracę muszą być w przyszłości bardziej rozbudowane. Dyrektywa jest odpowiedzią na nowe i coraz bardziej nowoczesne stosunki pracy.

Poprzednia ustawa dotycząca dowodów

Do tej pory umowy o pracę musiały zawierać co najmniej,
– nazwisko i adres pracownika i pracodawcy,
– miejsce pracy
– opis lub oznaczenie charakteru działalności wchodzącej w zakres obowiązków pracownika,
– oznaczenie godzin pracy,
– przepisy dotyczące wysokości wynagrodzenia,
– przepisy dotyczące długości urlopu,
– datę rozpoczęcia stosunku pracy,
– czas trwania okresu obowiązywania w przypadku umów o pracę na czas określony,
– odniesienie do układów zbiorowych lub porozumień zakładowych, które mają być stosowane
– i okresy wypowiedzenia

Obowiązki wynikające z nowego prawa

Według nowej ustawy pracodawca musi uzupełnić te informacje o:
– wskazanie konkretnej daty zakończenia umowy o pracę na czas określony.
– postanowienia dotyczące przerw w pracy i odpoczynku między zakończeniem pracy a ponownym rozpoczęciem pracy.
– postanowienia dotyczące długości okresu próbnego, jeżeli taki okres został uzgodniony. Może on wynosić max. 6 miesięcy.
– Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi prawo do szkoleń wymienienie takiego prawa.
– postanowienia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych (czy i pod jakimi warunkami mogą się odbyć oraz w jakiej wysokości będą opłacone)
– w przypadku, gdy na stosunek pracy przewiduje stosunek gotowość do pracy, regulacje dotyczące takiego stosunku
– wskazanie, że miejsce pracy może być dowolnie wybrane, jeśli istnieje taka możliwość.
– Kiedy należne jest wynagrodzenie i w jaki sposób jest ono wypłacane.
– postanowienia dotyczące zmian w zmianowym stosunku pracy, (które zmiany istnieją, odstępy czasu i pomiędzy zmianami i sposób w jaki zmianę można zmienić), jeśli dotyczy
– w przypadku, gdy istnieje pracowniczy program emerytalny, nazwę i adres instytucji zapewniającą taką emeryturę.
– wymagania stawiane procedurze wypowiedzenia, czyli co najmniej forma pisemna, termin wypowiedzenia oraz termin na wniesienie powództwa zabezpieczającego przed wypowiedzeniem.

Co z umowami zawartymi według starej regulacji?

W przypadku umów zawartych przed 01. 08. 2022 obowiązuje zasada, że mogą one obowiązywać w formie, w jakiej zostały zawarte. Pracobiorca może zażądać jednak od pracodawcy uzupełnienia wyżej wymienionych informacji w terminie jednego tygodnia.

Konsekwencje nieprzestrzegania

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Nachweisgesetz stanowi wykroczenie administracyjne i podlega grzywnie w wysokości do 2000,00 €.

IHRE KANZLEI
Unsere Schwerpunkte

Mietrecht

mietrecht

IT-Recht

it-recht

Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Steuerrecht

steuerrecht

Erbrecht

erbrecht

Familienrecht

Familienrecht

Przewiń do góry